Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

doc. dr Dragan Čauševac

draganDiplomirao je logopediju/govornu patologiju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ranije Defektološki fakultet) 1980.godine.
Postidplomske studije neuripsihologije je upisao 1981.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i sa uspehom završio 1984.godine, čime stiče titulu magistra medicinskih nauka (mr med.sc)
Doktorsku disertaciju na polju afaziologije uspešno je odbranio 1997.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju čime stiče naučno zvanje – doktor nauka(dr sci)
 
STRUČNA DELATNOST:
Profesionalnu karijeru započinje u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu 1987.godine i nastavlja je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i patologiju govora u Odeljenju za afazije, koje osniva 2001.godine.
Osniva i razvija 2007.godine Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe čime afirmiše ustanovu kao referentnu za područje patologije govora.
Kroz rad načelnika Sektora za inovacije se organizuje stručno metodološki rad logopedskih službi u preko 50 domova zdravlja na teritoriji Republike Srbije.
Od 2010.godine je postavljen na mesto pomoćnika direktora za logopedska pitanja.
U periodu od 2011. Do 2012. Godine je član Republičke stručne komisije za kvalitet rada Ministarstva zdravlja.
Član je nekoliko radnih grupa i komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (filijala Beograd, RFZO).
Od samog osnivanja Udruženja logopeda Srbije ima odgovorne funkcije, najpre kao potpredsednik ULS a od 2008.godine je i predsednik Udruženja logopeda Srbije.
Autor je mnogih preglednih, stručnih i naučnih radova i učesnik, organizator simpozijuma, konferencija i kongresa sa međunarodnim učešćem ili aktivno učestvovao u nekoliko međunarodnih kongresa.
 
NAUČNA INTERESOVANJA
 
• Neurolingvistika
• Neverbalna komunikacija
• Instrumenti u na Logopedia
• Afaziologija
• Istorijski razvoj logopedije
 
OSTALO
• Zlatna plaketa Udruženja logopeda Srbije
 
REFERENCE (do 5 značajnih)
1.. Čauševac D. (1999): Kategorijalna analiza reči sa frekvencijom većom od jedan u reniku afazičara, Internacionalni naučni skup – Govor i jezik na pragu 3 milenijuma, apstrakti i program, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, str 28.
2 . Čauševac D. (1999): Analiza reči sa frekvencijom jedan u rečniku afazičara, Internacionalni naučni skup – Govorn i jezik na pragu 3 milenijuma, apstrakti i program, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd,
3 . Čauševac D. (2006): O prostoru i vremenu – prilog za poimanje prostora i vremena kod afazičnih bolesnika, Međunarodna konferncija – Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, zbornik radova, Beograd, str. 75-80.
4 . Čauševac D. i saradnici (2009): Korekcija govornih smetnji i poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd.

 

Print Email