Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

O asocijaciji

 

 280383D4 BB08 4BAC 9ACC 7174131FBC0EE8D64464 140A 4721 8CF2 0730030D2FBFD0373AA6 F684 4BF8 829C 1A378254C5102014A6E8 81F2 4D94 8472 1312FC50366B


Srpska logopedska asocijacija nastala je iz potrebe organizovanja stručnjaka - logopeda sa ciljem stvaranja Udruženja koje će se prevashodno baviti pravnim uređenjem logopedske profesije. U duhu ravnopravnosti i poštovanja svakog člana SLA, svojim jednstvenim delovanjem trudićemo se da logopedsku profesiju u Srbiji definišemo kao profesionalnu, odgovornu i pravno regulisanu struku.

Naučna utemeljenost obrazovanja logopeda i društvena potreba za njima kao stručnjacima doveli su do potrebe stvaranja ovakve strukovne organizacije logopeda.

Kroz rad Udruženja vodi se briga o:

1. formiranju pravne regulative
2. kontinuiranom celo-životnom obrazovanju,
3. normama i standardima za obavljanje delatnosti,
4. etici kliničkoga rada i istraživanja,
5. unapređenju struke,
6. organizovanju stručnih i naučnih skupova.

 

Srpska logopedska asocijacija je dobrovoljna, profesionalna, nevladina, nestranačka i strukovna organizacija, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pravnog uređenja i unapređenja položaja logopedske profesije.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Pokretanje inicijative donošenja Zakona o logopedskoj delatnosti
 2. Pokretanje inicijative za stvaranje i unapređenju propisa o organizaciji i radu logopeda, kao i drugih propisa od značaja za logopedsku delatnost;
 3. promovisanje samostalnosti i nezavisnosti u radu logopeda;
 4. podizanje nivoa poverenja građana i drugih profesija u rad logopeda i unapređenje profesionalne etike;
 5. zalaganje za unapređenje ugleda i statusa logopedske profesije;
 6. afirmacija i promocija logopedije kao struke i nauke;
 7. zalaganje za usklađivanje pravnih akata u oblasti logopedske profesije I delatnosti Republike Srbije sa pravnim aktima Evropske unije, kao relevantnim međunarodnim standardima;
 8. saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima, kao i drugim organizacijama čiji su ciljevi u saglasnosti sa ciljevima Udruženja;
 9. učestvovanje u radu Evropskog udruženja logopeda;
 10. kao i drugi ciljevi koji doprinose razvoju logopedske profesije.

 

U ostvarivanju ciljeva Udruženje:

 • preduzima mere za zaštitu prava logopeda;
 • preduzima mere za zaštitu ugleda i dostojanstva logopedske profesije;
 • preduzima mere radi donošenja zakona i drugih propisa iz oblasti logopedske delatnosti;
 • inicira i organizuje javne i stručne rasprave o relevantnim propisima i logopedskoj praksi;
 • izdaje stručne publikacije i publikacije u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti logopedije
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblikestručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruženja;
 • dodeljuje priznanja i nagrade za uspešan profesionalni rad;
 • sarađuje sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • obavlja druge poslove radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

 Osnivači

Danijela Krunić

logoped u Domu zdravlja Kragujevac

Danijela Rodić

direktor u ŠOŠ "Združena škola", Bačka Topola

osnivač Logopraktike

Darinka Šoster

logoped u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju"Prof. dr Cvetko Brajović", Beograd

dr. sci Vesna Borota

logoped u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju"Prof. dr Cvetko Brajović", Beograd

dr. sci Gordana Čolić

nastavnik u zvanju docenta na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd

dr.sci Dragan Čauševac, afaziolog

nastavnik u zvanju docenta na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd

dr. sci Neda Milošević

nastavnik u zvanju vanrednog profesora na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd

osnivač ustanove Logomedica Beograd

Dragana Dženopoljac

logoped u Domu zdravlja "Subotica"

osnivač Logopraktike

Nenad Novaković

osnivač logopedskog kabineta "Novaković", Kragujevac

Snežana Đorđević

logoped u Oglednoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Beograd

 

 

Srpska logopedska asocijacija v2 web png Naziv: Srpska logopedska asocijacija 
 Skraćeni naziv:  SLA
 Naziv na engleskom jeziku:  Serbian Logopedics Association
 Adresa:  Kolarčeva 9, 11.000 Beograd
 PIB:  112412899
 Matični broj:  28320485
 Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Račun Unicredit Banka: 170-30055675000-37 

Print Email